WSV Vennemeer
Logo WSV Vennemeer
Naam WSV Vennemeer
Vlag WSV Vennemeer
WSV Vennemeer

Wijziging Bal verzegeling pleziervaartuigen

Geplaatst op 05-07-2021  -  Categorie: Algemeen

Doe mee en reageer, uw inbreng is van belang!!!!!!!

De internet consultatie door de overheid m.b.t. de wijziging van het BAL (Besluit Activiteiten Leefomgeving) in verband met verzegeling afsluiter tussen vuilwateropslagtank/toilet van een pleziervaartuig en de huiddoorvoer is van start gegaan.

Het is van groot belang dat er zoveel mogelijk reacties op deze concept regelgeving binnenkomen bij de overheid, omdat op de invoering van de verzegeling op korte termijn (gelijk met inwerkingtreding Omgevingswet per 1 juli 2022) nogal wat valt af te dingen.

Het VNM heeft hierover een duidelijk standpunt ingenomen, maar reacties uit het veld zijn brood nodig om een kans te maken de verzegeling in werking te laten treden op een manier en op een tijd die recht doet aan de mogelijkheden van de pleziervaarvaarder en met name van de pleziervaarder met een kleine beurs.

Voor alle duidelijkheid deze internet consultatie gaat alleen over het in voeren van een verzegeling van de afsluiter in gesloten stand tussen de
vuilwateropslagtank/toilet van een pleziervaartuig en de huiddoorvoer en dat de eigenaar van het pleziervaartuig de verzegeling zelf mag aanbrengen.

Dus niet over de uitvoering en/of de verkrijgbaarheid (kosten en waar verkrijgbaar) van het zegel.

U als bestuur wordt dringend verzocht deze VNM-Nieuwsflits door te sturen naar uw leden zodat zoveel mogelijk reacties naar de overheid gaan.

Uiteraard kan iedereen zelf een reactie schrijven eventueel met een begeleidend document waarin men dieper kan ingaan op de deze materie. Wellicht is het voor veel mensen makkelijker om het standpunt van het VNM hieronder over te nemen en dat via kopiëren en plakken naar de overheid te sturen.

https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_bal_verzegeling_toiletwater_pleziervaart

Standpunt van het VNM (Verbond Nederlandse Motorbootsport) inzake de verzegeling van de afsluiter in gesloten stand tussen de vuilwateropslagtank/toilet van een pleziervaartuig en de huiddoorvoer:

Geachte heer/mevrouw,

De onderstaande reactie mag openbaar zijn. Ik sluit mij aan bij het standpunt van het Verbond Nederlandse Motorbootsport (bij het VNM zijn 106 watersportverenigingen in Nederland aangesloten) inzake de verzegeling van de afsluiter in gesloten stand tussen de vuilwateropslagtank/toilet van een pleziervaartuig en de huiddoorvoer. Het standpunt van het VNM luidt als volgt:

Het VNM is natuurlijk voorstander van een goede waterkwaliteit en is er zich van bewust dat vervuild water een gezondheidsrisico oplevert voor zwemmers en andere watersporters. Verzegeling van de afsluiter in gesloten stand tussen de vuilwateropslagtank/toilet van een pleziervaartuig en de huiddoorvoer zal de handhaafbaarheid van het lozingsverbod en de waterkwaliteit nog verder verbeteren.

Maar in de visie van het VNM kan de verzegeling pas worden ingevoerd als de benodigde infrastructuur is aangelegd, zoals voldoende uitpomp stations in jachthavens en op openbare aanlegplaatsen zoals winkelsteigers en gemeentehavens en langs openbaar vaarwater. Dit alles om te voorkomen dat er lange wachtrijen ontstaan en de acceptatie van de regel wordt geschonden. Ook moet er voldoende aanbod zijn van compacte gecertificeerde en betaalbare zuiveringsinstallaties. Voorafgaand aan de invoering van de verzegeling zal de overheid daar de focus op moeten richten.

Van de pleziervaarder met een veelal beperkte vuilwateropslagtank kan moeilijk worden verwacht dat met een volle tank wordt doorgevaren naar een uitpompstation dat soms meer dan 50 km verderop gelegen is. Daar aangekomen is het nog maar de vraag of het pompstation in bedrijf is en of de passant met een volle tank wordt toegelaten om zijn tank leeg te pompen zonder dat er een financiële vergoeding wordt gevraagd (zie Activiteitenbesluit milieubeheer artikel 3.26i lid 4). Dat is een gezondheidsrisico voor de pleziervaarder.

Met vriendelijke groet,


Op de site van de internet consultatie ziet u de blauwe knop met de tekst “Geeft uw reactie op deze consultatie” Klik op deze knop selecteer indien gewenst de bovenstaande tekst. Dan met kopiëren en plakken de geselecteerde tekst in het veld plakken waar staat “Uw reactie”. 

 © 2016-2024 WSV Vennemeer. Alle rechten voorbehouden.

© 2016-2024 WSV Vennemeer.
Alle rechten voorbehouden.