Statuten

Goedgekeurd bij Kon.Besluit van 18 juni 1925, no.56. Laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op 3 juli 1996.
 

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Vennemeer". Zij is gevestigd te Alkemade .

Artikel 2    
De vereniging stelt zich ten doel de belangen en samenwerking van watersportliefhebbers in het algemeen en van haar leden in het bijzonder te bevorderen.

Artikel 3.1
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk onder ver­melding van de te behandelen onderwerpen. De termijn van bijeenroeping bedraagt tenminste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en van de vergadering niet meegerekend.

Artikel 3.2            
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid roept het bestuur een algemene vergadering bijeen binnen vier weken na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van tenminste twintig stemgerechtigde leden. Een zodanig verzoek bevat de punten, waarvan behandeling wordt gewenst.

Artikel 3.3
Indien het bestuur niet voldoet aan de in lid 2 vermelde ver plichting, hebben de daar bedoelde leden het recht een afschrift van de ledenlijst te vorderen, op kosten van de ver­eniging een vergadering uit te schrijven en zelf een voorzit­ter en een notulist aan te wijzen.

Artikel 4    
De algemene vergadering stelt de verplichtingen van de leden vast.

Artikel 5
De algemene vergadering stelt het huishoudelijk reglement vast.

Artikel 6.1
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, die uit en door  de stemgerechtigde leden worden gekozen.

Artikel 6.2
Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene verga­dering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 6.3a
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

Artikel 6.3b
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging  komt  mede  toe aan de voorzitter, secretaris en penningmeester of hun plaatsvervanger(s).

Artikel 6.4
De samenstelling van het bestuur, zijn taak, bevoegdheden en aftreding worden verder bij huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 6.5 
Het bestuur is, na hiertoe tevoren de goedkeuring van de algemene vergadering te hebben verkregen, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrij­ging, vervreemding, bezwaring, huur of verhuur van registergoederen, tot verkrijging van geschenken of legaten onder bezwarende titel, tot verkrijging of verstrekking van geldleningen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede­ schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 7.1
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

Artikel 7.2
Het bestuur houdt zodanig aantekeningen van de vermo­genstoestand van de vereniging, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Artikel 7.3
Binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar legt het bestuur in de algemene vergadering verantwoording af inzake zijn beleid in het afgelopen jaar onder overlegging van een op dat jaar betrekking hebbende staat van baten en lasten en een op het einde van dat jaar betrekking hebbende balans.

Artikel 8
De statuten kunnen slechts worden gewijzigd krachtens het besluit van de algemene vergadering, genomen met ten­ minste twee/derde van de in die vergadering uitgebrachte stemmen.
 
Artikel 9.1
De vereniging wordt ontbonden indien de algemene verga­dering daartoe besluit met tenminste twee/derde van de in die vergadering uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat in die vergadering tenminste drie/vierde van de stemge­rechtigde leden aanwezig is.
 
Artikel 9.2      
Als aan deze voorwaarde niet is voldaan beslist de alge­mene vergadering, die daarna binnen veertien dagen wordt uitgeschreven en binnen vier weken wordt gehouden, met meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
 
Artikel 9.3
In een vergadering, waarin tot ontbinding van de vereniging wordt besloten, moet een liquidatiecommissie worden benoemd alsmede een certificerend bevoegd accountant, die met het toezicht op deze commissie wordt belast. Tevens moet een besluit worden genomen ten aanzien van dekking van een eventueel tekort of beschikking over een eventueel batig saldo. Een batig saldo mag niet onder de leden worden verdeeld maar dient te worden aangewend voor een doel, in overeenstemming met de doelstelling van de vereniging.
 
Artikel 10 
Op leden die gerechtigd  zijn om aan  wedstrijdactiviteiten deel te nemen, zijn de statuten en reglementen van het Verbond van toepassing.
 
 
Aldus gewijzigd en vastgesteld in de algemene vergadering van 14 april 1996.


© 2016-2024 WSV Vennemeer. Alle rechten voorbehouden.

© 2016-2024 WSV Vennemeer.
Alle rechten voorbehouden.