Havenreglement

 

Als bedoeld in art. 27 van het huishoudelijk reglement, luidende: 

"Alle zaken de haven, het clubhuis en de parkeerterreinen betreffende, worden geregeld door het bestuur bij afzonderlijke reglementen. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke strijdig zijn met de statuten of dit huishoudelijk reglement. Wijzigingen worden schriftelijk aan de leden bekend gemaakt". 

Dit reglement omvat de volgende hoofdstukken: 

 1. OMSCHRIJVING BEGRIPPEN HAVEN E.D. VOOR DIT REGLEMENT 
 2. BEHEER OVER DE HAVEN 
 3. TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HAVENCOMMISSARIS EN HAVENMEESTER 
 4. LIGPLAATSEN 
 5. HAVENENTREEGELD EN LIGGELD 
 6. BESTEMMING VAN DE AANLEGSTEIGER (MEERZIJDE VAN DE BUITENSTEIGER) 
 7. GEBRUIK VAN WATER EN ELEKTRICITEIT - HET DOEN DRAAIEN VAN MOTOREN 
 8. BEROEPSMOGELIJKHEID EN ONVOORZIENE GEVALLEN

HOOFDSTUK 1: OMSCHRIJVING BEGRIPPEN HAVEN E.D. VOOR DIT REGLEMENT 

Artikel 1: 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

 1. de HAVEN: 
  • de steigers, alsmede de daarbinnen en daarbuiten geplaatste palen; 
  • het terrein en de plankieren van de jollensteiger; 
  • het water binnen de rechthoek, welke wordt gevormd door de buitenste palen en de wal; 
  • het souterrain van het clubhuisgebouw en de parkeerterreinen, voor zover en voor zo lang deze worden benut voor botenberging of zeilendroging; 
 2. de LIGPLAATSEN: de plaatsen, welke in en op de haven zijn bestemd om regelmatig door schepen te worden ingenomen; 
 3. de AANLEGSTEIGER: de Vennemeer-zijde van de buitensteiger. 

HOOFDSTUK II: BEHEER OVER DE HAVEN 

 

Artikel 2: 

Het beheer over de haven is opgedragen aan een HAVENCOMMISSARIS, die wordt benoemd door en uit de leden van het bestuur. 

Artikel 3: 

De havencommissaris kan worden bijgestaan door een HAVENMEESTER, aangesteld door het bestuur. Zijn aanstellingsvoorwaarden worden schriftelijk geregeld. 

Artikel 4: 

 1. De havencommissaris is bevoegd te handelen in routinezaken en het nemen van beslissingen welke geen uitstel gedogen. 
 2. Indien de havencommissaris afwezig is, berust deze bevoegdheid bij elk der leden van het bestuur; is ook geen hunner aanwezig, dan berust de waarneming bij de havenmeester. 

HOOFDSTUK III: TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HAVENCOMMISSARIS EN HAVENMEESTER 

Artikel 5: 

Tot de taken en bevoegdheden van de haven- terreincommissaris (hierna de te noemen: ‘havencommissaris’) behoren: 

 1. het doen onderhouden van de havenwerken en haveninventaris, alsmede de (parkeer-) terreinen, de technische installaties daarbij inbegrepen; 
 2. het verrichten van aanschaffingen c.q. het opdracht geven tot uitvoering van werkzaamheden, zoals onder meer vermeld in het Huishoudelijk Reglement ten aanzien van deze commissaris. Echter, voor zover betrekking hebbend op routinezaken en het nemen van beslissingen die geen uitstel gedogen, binnen de door het bestuur gestelde, financiële, kaders en procedures; 
 3. het voorbereiden van grotere aanschaffingen c.q. werkzaamheden en het formuleren van een voorstel hiertoe aan het bestuur; 
 4. het opstellen en bijhouden van een Meer Jaren Onderhoudsplan; 
 5. Het toewijzen en aanwijzen van ligplaatsen in nauwe samenspraak met de havenmeester; 
 6. het toezien op de taakvervulling van de havenmeester; 
 7. het toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften en van de bepalingen van dit reglement, het handhaven van de orde en het nemen van de daartoe strekkende maatregelen waaronder het zo nodig doen verwijderen van personen en/of voertuigen. 

Artikel 6: 

Tot de taak en bevoegdheden van de havenmeester behoort datgene, dat als zodanig in dit reglement en in zijn aanstellingsvoorwaarden is aangewezen. 

HOOFDSTUK IV: LIGPLAATSEN 

A. Seizoenen 

Artikel 7: 
Het winterseizoen loopt van 1 november tot 1 april. Het vaarseizoen loopt van 1 april tot 1 november. 

B. Soorten ligplaatsen 

Artikel 8: 

 1. Seizoenligplaatsen worden voor een geheel seizoen of voor het nog niet verstreken gedeelte daarvan toegewezen. 
 2. Gastligplaatsen worden voor één of meer dagen en/of nachten toegewezen. 
 3. In voorkomend geval dienen (gast-) schepen die afgemeerd zijn aan de buitensteiger verplaatst te worden naar een van de reguliere ligplaatsen. Een en ander naar oordeel van de havencommissaris dan wel de havenmeester. Deze bepaling is daarmee richtinggevend voor het afmeren van (gast-) schepen aan de buitensteiger waar het de maximale afmetingen betreft. 
 4. De havencommissaris kan voor korte tijd ontheffing verlenen van het in lid b. en c. bepaalde. 

C. Recht op ligplaatsen 

Artikel 9: 

 1. Leden hebben recht op toewijzing van één of meer ligplaatsen voorschepen, die door henzelf en/of door hun huisgenoten worden gebruikt, behoudens het bepaalde in lid b. 
 2. Geen ligplaats wordt toegewezen voor schepen, die - naar het oordeel van de havencommissaris - uit hoofde van hun gebruiksdoel, afmeting, staat van onderhoud of in ander opzicht ongeschikt worden geacht voor verblijf in de haven. 
 3. De havencommissaris kan voor korte tijd ontheffing verlenen van het in lid b bepaalde. 
 4. Aanvraag, toewijzing en aanwijzing van seizoenligplaatsen. 

Artikel 10: 

Aanvragen voor seizoenligplaatsen geschieden bij de havencommissaris door middel van een door hem vastgesteld formulier. 

Artikel 11: 

Toewijzing van seizoenligplaatsen geschiedt door de havencommissaris. De toewijzing is gebonden aan schip en aanvrager. 

Artikel 12: 

De toewijzing van seizoenligplaatsen geschiedt jaarlijks voor de aanvang van het betreffende seizoen aan allen die voor het overeenkomstige vorige seizoen voor hetzelfde schip of voor een schip van dezelfde afmetingen een seizoenligplaats toegewezen hadden gekregen en die niet vóór 1 november schriftelijk te kennen hebben gegeven die toewijzing voor het komende vaarseizoen niet te wensen dan wel niet vóór 1 september schriftelijk te kennen hebben gegeven die toewijzing voor het komende winterseizoen niet te wensen. 

Artikel 13: 

Indien er na de toewijzing als bedoeld in artikel 12 nog ligplaatsen beschikbaar zijn, worden deze toegewezen aan degenen die aansluitend een vervangende ligplaats hebben aangevraagd voor een schip van andere afmetingen dan waarvoor zij een ligplaats hadden toegewezen gekregen in een overeenkomstig vorig seizoen en wel in volgorde van de anciënniteit van het lidmaatschap van de aanvragers en - bij gelijkheid daarvan - van de data der aanvragen. 

Artikel 14: 

Indien er na de toewijzing als bedoeld in de artikelen 12 en 13 nog ligplaatsen beschikbaar zijn, worden deze toegewezen aan andere aanvragers en wel in volgorde van de anciënniteit van het lidmaatschap van de aanvragers en - bij gelijkheid daarvan - van de data der aanvragen. 

Artikel 15: 

De in de loop van een seizoen vrijkomende seizoenligplaatsen worden toegewezen aan degen die aansluitend een vervangende ligplaats hebben aangevraagd voor een schip van andere afmetingen dan waarvoor zij een ligplaats hadden toegewezen gekregen in een overeenkomstig vorig seizoen of het lopende seizoen en wel in volgorde van de anciënniteit van het lidmaatschap van de aanvragers en - bij gelijkheid daarvan - van de data der aanvragen. 

Artikel 16: 

Indien er na de toewijzing als bedoeld in artikel 15 nog vrijgekomen seizoenligplaatsen beschikbaar zijn, worden deze toegewezen aan andere aanvragers en wel in volgorde van de anciënniteit van het lidmaatschap van de aanvragers en - bij gelijkheid daarvan - van de data der aanvragen. 

Artikel 17: 

 1. De aanwijzing van seizoenligplaatsen geschiedt door de havencommissaris op basis van de wenselijk geachte indeling van de haven; de aanwijzing kan gedurende het gehele seizoen worden gewijzigd, indien daartoe gerede aanleiding bestaat. 
 2. Geen aanspraak kan worden gemaakt op de aanwijzing van een bepaalde ligplaats, ook niet op die, welke al eerder als seizoen ligplaats werd ingenomen. 

E. Aanvraag, toewijzing en aanwijzing van gastligplaatsen 

Artikel 18: 

 1. Aanvragen voor gastligplaatsen geschieden bij de havenmeester. 
 2. Toewijzing en aanwijzing van gastligplaatsen geschieden namens de havencommissaris door de havenmeester. 
 3. Ingeval van plaatsgebrek hebben - bij gelijktijdige aanvraag leden bij de toewijzing voorrang boven niet-leden. 
 4. De gastligplaatshouder dient dagelijks voor de havenmeester bereikbaar te zijn in verband met de mogelijk noodzakelijke aanzegging tot ontruiming van de ligplaats. 
 5. Bij afwezigheid van de ligplaatshouder is de havenmeester bevoegd zo nodig het gastschip naar een andere ligplaats te verleggen. 
 6. De havenmeester verstrekt gastligplaatshouders een uittreksel uit het havenreglement, bevattende de artikelen 18, 23, 24 25, 26, 27. 

HOOFDSTUK V: HAVENENTREEGELD EN LIGGELD 

Artikel 19: 

Indien de toewijzing van een seizoenligplaats geschiedt wegens vervanging van een schip (derhalve op grond van de artikelen 13 en 15) wordt het (opnieuw) verschuldigde entreegeld verminderd met het entreegeld, dat volgens het dan geldende tarief - voor het vervangen schip verschuldigd zou zijn, met dien verstande dat deze aftrek niet leidt tot teruggaaf van eerder betaald entreegeld. 

Artikel 20: 

De liggeldtarieven worden vastgesteld door de algemene vergadering en vermeld op het aanvraagformulier. Wijzigingen worden het eerstvolgende seizoen toegepast. 

Artikel 21: 

 1. Voor SEIZOENLIGPLAATSEN geldt een seizoentarief, hetwelk bestaat uit een vastrecht en een oppervlaktetarief. De oppervlakte van een schip wordt voor de tariefs-toepassing bepaald op de grootste lengte maal de grootste breedte van het bovenwaterschip, de boegspriet en het roer niet meegerekend. 
 2. Op het seizoentarief kan een korting worden toegepast van een/-tweehonderdste deel (1/2 %) voor elke dag, dat de toewijzing van de ligplaats later plaats vindt dan per 1 april dan wel 1 november. 
 3. Indien in de loop van het seizoen een ligplaats wordt toegewezen voor een groter schip, dan waarvoor eerder een toewijzing plaatsvond, zal het voor de beide toewijzingen tezamen verschuldigde liggeld niet meer bedragen dan de som van het naar tijdsevenredigheid becijferde seizoentarief voor beide schepen. 
 4. Voor GASTLIGPLAATSEN gelden overnachtingstarieven, welke in redelijke verhouding worden gesteld tot de seizoentarieven. 

Artikel 22: 

 1. Het havenentreegeld en de liggelden worden verschuldigd door de toewijzing van een ligplaats. Generlei aanspraak bestaat op kwijtschelding of vermindering wegens het niet of niet volledig gebruik maken van een toegewezen ligplaats. 
 2. Op de berekening, betaling, vermindering en kwijtschelding van havenentreegelden en liggelden zijn de in hoofdstuk VIII van het Huishoudelijk Reglement gestelde bepalingen van toepassing. 

HOOFDSTUK VI: BESTEMMING VAN DE AANLEGSTEIGER (MEERZIJDE VAN DE BUITENSTEIGER) 

Artikel 23: 

 1. De aanlegsteiger is – voor zover daaraan geen seizoenligplaats is aangewezen - overdag bestemd voor KORTSTONDIG verblijf van schepen van leden en incidentele bezoekers. Laatstgenoemden behoeven daartoe de toestemming van de havenmeester; de toestemming kan worden geweigerd, indien sprake is van meer dan incidenteel bezoek. 
 2. Voor overnachting aan de buitensteiger kan de havenmeester toestemming verlenen, indien de weersverwachting dit naar zijn oordeel toelaat; in dat geval dient het schip bemand te zijn. 

HOOFDSTUK VII: GEBRUIK VAN WATER EN ELEKTRICITEIT, HET DOEN DRAAIEN VAN MOTOREN 

Artikel 24: 

 1. Ligplaatshouders kunnen gratis gebruik maken van leidingwater. Voor een elektriciteitsvoorziening dient betaald te worden 
 2. Het gebruik van leidingwater is niet toegestaan voor het schoonmaken van schepen. 

Artikel 25: 

Het doen draaien van scheepsmotoren tijdens verblijf in de haven dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Slechts in geval van onderhoud en/of reparatie is dit toegestaan. Er dient te allen tijde toezicht aan boord te zijn. 

Het doen draaien van oplaad-aggregaten is op geen enkele wijze toegestaan. 

HOOFDSTUK VIII: BEROEPSMOGELIJKHEID EN ONVOORZIENE GEVALLEN 

Artikel 26: 

Tegen beslissingen van de havenmeester staat beroep open bij de havencommissaris en tegen beslissingen van de havencommissaris staat beroep open bij het bestuur. 

Artikel 27: 

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 


© 2016-2024 WSV Vennemeer. Alle rechten voorbehouden.

© 2016-2024 WSV Vennemeer.
Alle rechten voorbehouden.