Parkeerreglement

 

Per 1 januari 2021 

Als bedoeld in art. 27 van het huishoudelijk reglement, luidende: 

"Alle zaken de haven, het clubhuis en de parkeerterreinen betreffende, worden geregeld door het bestuur bij afzonderlijke reglementen. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke strijdig zijn met de statuten of dit huishoudelijk reglement". 

Wijzigingen worden schriftelijk aan de leden bekend gemaakt. 

Dit reglement omvat de volgende hoofdstukken: 

 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
 2. BEHEER OVER DE PARKEERTERREINEN 
 3. ONDERSCHEID IN PARKEERGELEGENHEID 
 4. RECHT OP PARKEERGELEGENHEID - AANSPRAKELIJKHEID - WIJZE VAN PARKEREN 
 5. AANVRAGEN VAN PARKEERGELEGENHEID 
 6. PARKEERGELDEN 
 7. BEROEPSMOGELIJKHEID EN ONVOORZIENE GEVALLEN 

HOOFDSTUK I: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

Artikel 1: 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

 1. PARKEERTERREINEN: de als zodanig door borden aangeduide terreinen van de vereniging; 
 2. RIJWIELEN: bromfietsen, fietsen en snorfietsen; 
 3. MOTORVOERTUIGEN: auto's, motoren en scooters;
 4. BOOTTRAILERS: voertuigen, ingericht voor het vervoer van een boot, zonder dat deze zich daarop bevindt; 
 5. TRAILERS MET BOOT: voertuigen, waarop zich een boot bevindt. 

HOOFDSTUK II: BEHEER OVER DE PARKEERTERREINEN 

Artikel 2: 

Het beheer over de parkeerterreinen berust bij het bestuur, daartoe bijgestaan door de havenmeester, wiens aanstelling, bevoegdheden e.d. zijn geregeld bij het havenreglement. 

HOOFDSTUK III: ONDERSCHEID IN PARKEERGELEGENHEID 

Artikel 3: 

 1. Met betrekking tot de PARKEERPLAATS worden - te rekenen vanaf de Leidseweg - onderscheiden: 
  1. het EERSTE parkeerterrein; 
  2. het TWEEDE parkeerterrein. 
 2. Met betrekking tot de TERMIJN, waarvoor parkeergelegenheid kan worden geboden en waarover parkeergeld is verschuldigd, wordt onderscheiden; 
  1. de PERMANENTE - parkeergelegenheid, voor het gehele kalenderjaar. 
  2. de DAG - parkeergelegenheid, van dag tot dag. 

HOOFDSTUK IV: RECHT OP PARKEERGELEGENHEID - AANSPRAKELIJKHEID - WIJZE VAN PARKEREN 

Artikel 4: 

 1. De leden der vereniging hebben recht op parkeergelegenheid voor hun rijwielen en motorvoertuigen, voor zover daartoe bij hun aankomst ruimte beschikbaar is. 
 2. Gelijk recht bestaat tot het parkeren van boottrailers, waartoe evenwel uitsluitend het tweede parkeerterrein mag worden benut. 
 3. Voor trailers met boot bestaat uitsluitend dagparkeergelegenheid en wel op het tweede parkeerterrein, waartoe voorts de voorafgaande toestemming van de havenmeester is vereist; de ingenomen plaats dient op eerste aanzeggen te worden ontruimd. 
 4. Aan bezoekers der vereniging kan slechts dagparkeergelegenheid worden geboden en uitsluitend op het tweede parkeerterrein; ingeval van plaatsgebrek hebben - bij gelijktijdige aankomst leden voorrang boven bezoekers. 

Artikel 5: 

Leden en bezoekers zullen zich onthouden van elke aansprakelijkstelling der vereniging voor schaden, hoe dan ook overkomen tijdens of door gebruikmaking van de parkeergelegenheid. 

Artikel 6: 

Het parkeren dient overeenkomstig de aanwijzingen te geschieden. Met name dient te worden gelet op het in acht nemen der aangegeven begrenzingen, het sparen van ruimte en het vrijlaten van uitgang voor andere parkeerders. 

Artikel 7: 

Het is niet toegestaan om voertuigen meerdere nachten op het EERSTE parkeerterrein te parkeren terwijl het lid niet aanwezig is. Bij afwezigheid dient het lid zijn/haar voertuig op het TWEEDE parkeerterrein te parkeren. Dit geldt voor zowel de reguliere parkeerplekken als de minder valide parkeerplekken.

HOOFDSTUK V: AANVRAGEN VAN PARKEERGELEGENHEID 

Artikel 8: 

 1. De aanvraag van permanente parkeergelegenheid dient te geschieden per aanvraagformulier. 
 2. De aanvrage van dagparkeergelegenheid geschiedt bij de havenmeester onmiddellijk na aankomst op het parkeerterrein. 

HOOFDSTUK VI: PARKEERGELDEN 

Artikel 9: 

 1. Voor gebruikmaking van parkeergelegenheid zijn de gebruikers parkeergeld verschuldigd. 
 2. De parkeergeldtarieven worden door de algemene vergadering vastgesteld en vermeld op het vorenbedoeld aanvraagformulier. 
 3. Geen parkeergeld wordt geheven voor rijwielen, noch voor motorvoertuigen van werklieden, die aan schepen in de haven werken. 
 4. Voorts wordt geen parkeergeld berekend voor trailers met boot, op de dagen, waarover voor de betreffen de boot liggeld volgens het Havenreglement is voldaan. 

Artikel 10: 

 1. Aan leden met een ligplaats in de haven wordt een parkeerpas, om de slagboom te openen, ter beschikking gesteld. Hiervoor wordt jaarlijks door de penningmeester een bedrag geïncasseerd. 
 2. Bezoekers kunnen tegen betaling een uitrijmunt verkrijgen bij de havenmeester of in het clubhuis 

Artikel 11: 

 1. Geen aanspraak kan worden gemaakt op kwijtschelding of vermindering van parkeergeld, wegens het niet, het slechts ten dele of het niet meer gebruikmaken van parkeergelegenheid. 
 2. Op de berekening, betaling, kwijtschelding en vermindering van parkeergelden zijn de in hoofdstuk VIII van het Huishoudelijk Reglement gestelde bepalingen van toepassing. 

HOOFDSTUK VII: BEROEPSMOGELIJKHEID EN ONVOORZIENE GEVALLEN 

Artikel 12: 

 1. Tegen de beslissingen van de havenmeester staat beroep open bij het bestuur. 
 2. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

© 2016-2024 WSV Vennemeer. Alle rechten voorbehouden.

© 2016-2024 WSV Vennemeer.
Alle rechten voorbehouden.