Clubhuisreglement

 

Per 1 januari 2021

Als bedoeld in art. 27 van het huishoudelijk reglement, luidende:

"Alle zaken de haven, het clubhuis en de parkeerterreinen betreffende worden geregeld door het bestuur bij afzonderlijke reglementen. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke strijdig zijn met de statuten of dit huishoudelijk reglement. Wijzigingen worden schriftelijk aan de leden bekend gemaakt".

Dit reglement omvat de volgende hoofdstukken:

 1. OMSCHRIJVING BEGRIP CLUBHUIS VOOR DIT REGLEMENT 
 2. BEHEER OVER HET CLUBHUIS 
 3. TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN DE CLUBHUISCOMMISSARIS EN DE EXPLOITANT 
 4. DRANK- EN SPIJSLIJST, VERKOOPPRIJZEN 
 5. VERPLICHTE CONSUMPTIEKAART 
 6. BEROEPSMOGELIJKHEID EN ONVOORZIENE GEVALLEN 

HOOFDSTUK I: OMSCHRIJVING BEGRIP CLUBHUIS VOOR DIT REGLEMENT 

  Artikel 1:

  Het clubhuis is verdeeld in:

  1. het openbare gedeelte, bestaande uit het lokaal, het terras, de was- en toiletgelegenheden, alsmede het centrale gedeelte van de onderbouw.
  2. het dienstgedeelte, bestaande uit de dienstwoning, de keuken, de magazijnen, alsmede de werkplaats van de havenmeester.

  HOOFDSTUK II: BEHEER OVER HET CLUBHUIS

  Artikel 2:

  1. Het beheer over het clubhuis, waaronder de regeling van de exploitatie, is opgedragen aan een Clubhuiscommissaris, die wordt benoemd door en uit de leden van het bestuur. 
  2. De clubhuiscommissaris kan de toegang van bezoekers beperken, uitsluiten of daaraan voorwaarden verbinden bij gelegenheden, die een besloten karakter dragen of waarbij een grote opkomst van leden is te verwachten. 
  3. Indien het clubhuis is verpacht dient de clubhuiscommissaris een en ander in nauw overleg met de pachter af te stemmen.

  Artikel 3:

  1. De clubhuiscommissaris kan worden bijgestaan door een Clubhuisexploitant c.q. pachter, aangesteld door het bestuur. Zijn aanstellingsvoorwaarden worden schriftelijk geregeld.
  2. In voorkomend geval kan het clubhuis worden verpacht. Aan de pacht ligt een overeenkomst ten grondslag waarin taken, bevoegdheden, huurprijzen, voorwaarden van algemene aard, etc. zijn vastgelegd.

  Artikel 4:

  Indien de clubhuiscommissaris afwezig is, wordt zijn functie waargenomen door ieder der leden van het bestuur; is ook geen hunner aanwezig, dan berust de waarneming bij de exploitant c.q. pachter.

  HOOFDSTUK III: TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN DE CLUBHUISCOMMISSARIS EN DE EXPLOITANT

  Artikel 5:

  Tot de taak en bevoegdheden van de clubhuiscommissaris behoren:

  1. het doen onderhouden van het clubhuis (zowel binnen- als buitenzijde), de technische installaties daarbij inbegrepen;
  2. het verrichten van aanschaffingen c.q. het opdracht geven tot uitvoering van werkzaamheden, zoals onder meer vermeld in het Huishoudelijk Reglement ten aanzien van deze commissaris. Echter, voor zover betrekking hebbend op routinezaken en het nemen van beslissingen die geen uitstel gedogen, binnen de door het bestuur gestelde, financiële, kaders en procedures;
  3. het voorbereiden van grotere aanschaffingen c.q. werkzaamheden en het formuleren van een voorstel hiertoe aan het bestuur;
  4. het, mede, organiseren van festiviteiten etc.; het namens het bestuur in voorkomend geval plaatsnemen in organisatiecomités;
  5. het toezien op de naleving van het huurcontract door huurder/exploitant.
  6. het regelen van de exploitatie, waartoe mede behoren het beoordelen van drank – menulijsten en het vaststellen van de verkoopprijzen, dit in overleg met de clubhuisexploitant.

  Artikel 6:

  Tot de taken den de bevoegdheden van de clubhuisexploitant behoort al datgene dat als zodanig in dit reglement alsmede in zijn pachtovereenkomst is vastgelegd.

  HOOFDSTUK IV: DRANK- EN SPIJSLIJST, VERKOOPPRIJZEN

  Artikel 7:

  De drank- en spijslijst en de verkoopprijzen worden op een voor de clubhuisbezoekers duidelijke wijze geannonceerd. De prijzen zijn INCLUSIEF bediening. 

  HOOFDSTUK V: VERPLICHTE CONSUMPTIEKAART

  Artikel 8:

  Zelfstandige leden en voorlopige zelfstandige leden, die een vaarseizoenligplaats in de haven hebben toegewezen gekregen, zijn verplicht, voor de aanvang van het vaarseizoen, een consumptiekaart van de vereniging te kopen.

  Deze naam gebonden kaart is alleen te gebruiken door het lid en familie in de eerste lijn.

  De kaart is in het lopende seizoen tot 31 december te besteden, is niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor goederen of contant geld.

  HOOFDSTUK VI: BEROEPSMOGELIJKHEID EN ONVOORZIENE GEVALLEN

  Artikel 9:

  Tegen beslissingen van de clubhuisexploitant staat beroep open bij de clubhuiscommmissaris en tegen beslissingen van de clubhuiscommissaris bij het bestuur.

  Artikel 10:

  In gevallen, waarin bij dit reglement niet is voorzien beslist het bestuur.


  © 2016-2024 WSV Vennemeer. Alle rechten voorbehouden.

  © 2016-2024 WSV Vennemeer.
  Alle rechten voorbehouden.