Huishoudelijk reglement

 

Per 1 januari 2021 

Dit reglement omvat de volgende hoofdstukken: 

 1. LIDMAATSCHAP 
 2. BESTUUR 
 3. KASCOMMISSIE 
 4. ALGEMENE VERGADERING 
 5. BESTUURSVERGADERING 
 6. HAVEN, CLUBHUIS EN PARKEERTERREINEN 
 7. VERENIGINGSSTANDAARD 
 8. BIJDRAGEN 
 9. VERPLICHTINGEN LEDEN 
 10. ONTHEFFING 

HOOFDSTUK I: LIDMAATSCHAP 

A. Soorten leden 

Artikel 1

 1. De leden van de vereniging worden onderscheiden in: 
  • ereleden
  • leden van verdienste 
  • zelfstandige leden 
  • huisgenoot-leden 
  • aspirant-leden 
  • voorlopige zelfstandige leden 
  • voorlopige huisgenoot-leden 
  • voorlopige aspirant-leden 
 2. i. Ereleden en Leden van Verdienste zijn leden die als zodanig zijn benoemd, alsmede diegenen die voor 29 augustus 1977 als zodanig zijn benoemd. 
  ii. 
  Ereleden en Leden van Verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als zelfstandige leden of huisgenoot-leden (al naargelang zij tevens als zelfstandige leden of huisgenoot-leden aangemerkt kunnen worden), met dien verstande dat zij zijn vrijgesteld van de betaling van contributie en entreegeld. 
 3. Zelfstandige leden zijn zij, die als zodanig op de in dit reglement in de artikelen 2 t/m 4 omschreven wijze zijn toegelaten. 
 4. Huisgenoot-leden zijn zij, die door het bestuur geacht worden te behoren tot het huishouden van een zelfstandig lid, voor zover zij regelmatig van de voorzieningen van de vereniging gebruik maken. 
 5. Aspirant-leden zijn zelfstandige leden of huisgenoot-leden, die de leeftijd van eenentwintig jaar nog niet bereikt hebben. 
 6. Voorlopige zelfstandige leden zijn zij, die als zodanig op de in dit reglement in de artikelen 2 t/m 4 omschreven wijze zijn toegelaten. 
 7. Voorlopige huisgenoot-leden zijn zij, die door het bestuur geacht worden te behoren tot het huishouden van een voorlopig zelfstandig lid, voor zover zij regelmatig van de voorzieningen van de vereniging gebruik maken. 
 8. Voorlopige aspirant-leden zijn voorlopige zelfstandige leden of voorlopige huisgenoot-leden, die de leeftijd van eenentwintig jaar nog niet bereikt hebben. 
 9. Ereleden, leden van verdienste, zelfstandige leden en huisgenootleden hebben stemrecht en kunnen in de algemene vergadering per persoon één stem uitbrengen. 

B. Toelating tot het zelfstandig lidmaatschap 

Artikel 2: 

Aanvragen voor het zelfstandig lidmaatschap geschieden door middel van een door het bestuur vast te stellen formulier, dat de tarieven van de vereniging bevat en gelegenheid biedt de aanvraag door één of meer leden te laten ondersteunen. 

Artikel 3: 

 1. Het bestuur beslist of de in artikel 2. bedoelde aanvraag kan worden gehonoreerd dan wel afgewezen. 
 2. Het bestuur stelt de in artikel 2. bedoelde aanvrager zo spoedig mogelijk op de hoogte van haar beslissing. 
 3. Het toegelaten lid kan een exemplaar van de statuten en reglementen downloaden via het besloten deel van de web site. 

Artikel 4: 

 1. De duur van het voorlopig lidmaatschap bedraagt twaalf maanden vanaf de datum van berichtgeving zoals vermeld onder artikel 3 lid b. 
 2. De duur van het voorlopig lidmaatschap bedraagt een week vanaf de datum van berichtgeving zoals vermeld onder artikel 3 lid b. indien de aanvrager reeds eerder zelfstandig lid van de vereniging was. 
 3. Het voorlopig lidmaatschap gaat stilzwijgend over in het zelfstandig lidmaatschap tenzij het bestuur voordien schriftelijk het voorlopig lidmaatschap heeft beëindigd. 

Artikel 5: 

Het (voorlopig) lidmaatschap eindigt door: 

 • overlijden van het (voorlopig) lid; 
 • schriftelijke opzegging door het (voorlopig) lid, uiterlijk één maand voor de afloop van het verenigingsjaar; 
 • schriftelijke opzegging door het bestuur; 
 • ontzetting door het bestuur. 

Artikel 6: 

 1. Het bestuur gaat over tot opzegging van het (voorlopig) lidmaatschap wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het (voorlopig) lidmaatschap te laten voortduren. 
 2. Het bestuur gaat over tot ontzetting uit het (voorlopig) lidmaat schap wanneer een (voorlopig) lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt 
 3. Opzegging van of ontzetting uit het voorlopige lidmaatschap geschiedt eerst nadat de leden, die de aanvraag ondersteunden, omtrent de overwegingen van het bestuur zijn ingelicht. 

C. Hoor en beroep 

Artikel 7: 

 1. Aanvragers aan wie de toelating tot het (voorlopig) lidmaatschap wordt geweigerd, alsmede (voorlopige) leden van wie het (voorlopig) lidmaatschap door het bestuur wordt beëindigd, hebben het recht op de eerstvolgende bestuursvergadering te worden gehoord. 
 2. Tegen alle beslissingen van het bestuur inzake toelating tot en weigering of beëindiging van het (voorlopig) lidmaatschap staat beroep open bij de algemene vergadering. De wens tot instelling daarvan dient schriftelijk en binnen een maand na kennisgeving van de betreffende beslissing kenbaar te worden gemaakt. 

D. Overgang zelfstandig lidmaatschap 

Artikel 8: 

Het zelfstandig lidmaatschap kan bij overlijden slechts overgaan op een huisgenoot-lid, van wie het lidmaatschap steunde op dat van de overledene en tenminste een jaar heeft geduurd. 

E. Entreegeld en contributie 

Artikel 9: 

 1. Bij toetreding tot het voorlopige zelfstandige lidmaatschap is entreegeld verschuldigd, waarvan het tarief wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 
 2. Verhoging van het entreegeld wordt niet toegepast op reeds lopende aanvragen voor het lidmaatschap. Een aanvraag voor het lidmaatschap begint te lopen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag door de vereniging. 
 3. Het bestuur kan afzien van de invordering van entreegeld ingeval van herstel van een onderbroken (voorlopig) zelfstandig lidmaatschap. 

Artikel 10: 

 1. Voor het (voorlopig) lidmaatschap is een jaarlijkse contributie verschuldigd. De tarieven worden vastgesteld door de algemene vergadering. 
 2. Wijzigingen in de contributietarieven worden schriftelijk ter kennis van de (voorlopige) leden gebracht, uiterlijk op 20 november voor afgaande aan het verenigingsjaar waarover zij het eerst zullen worden toegepast. 

Artikel 11: 

Op de berekening, betaling, vermindering en kwijtschelding van entreegelden en contributies zijn de in hoofdstuk VIII gestelde algemene bepalingen van toepassing. 

F. Beperking ledental 

Artikel12: 

 1. De algemene vergadering kan een maximum bepalen, waarboven geen zelfstandige leden zullen worden toegelaten. 
 2. Het bestuur is bevoegd dit aantal te verhogen, voor zover en voor zolang dit noodzakelijk is voor het behoud van een optimale havenbezetting. 
 3. Aanvragers van het lidmaatschap, die vanwege een ingesteld maximum ledental niet kunnen worden toegelaten, worden op een wachtlijst geplaatst. Indien weer tot toelating kan worden overgegaan, hebben zij, die een ligplaats in de haven ambiëren en voor wie tevens een geschikte ligplaats beschikbaar is, de hoogste prioriteit. Vervolgens wordt de prioriteit bepaald door de chronologische volgorde van de aanvragen, met dien verstande dat, ter beoordeling van het bestuur, zij die de watersport beoefenen voorrang genieten t.o.v. anderen. 

HOOFDSTUK II: BESTUUR 

A. Samenstelling en verkiezing 

Artikel 13: 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste twee commissarissen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 

Artikel 14: 

 1. De kandidaatstelling voor een bestuursfunctie geschiedt door het bestuur. De agenda voor de algemene vergadering, waarin de ver kiezing zal plaats vinden, vermeldt de naam van de kandidaat. Tot 72 uur voor aanvang van die vergadering kan ieder stemgerechtigd lid eveneens kandidaten voor de te vervullen bestuursfuncties bij het bestuur aanmelden. 
 2. Alleen zij die te kennen hebben gegeven een benoeming te aanvaarden kunnen kandidaat worden gesteld. 
 3. De verkiezing van bestuursleden geschiedt door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste drie jaar. Het bestuur maakt jaarlijks een rooster bekend dat zo goed mogelijk voorziet in de jaarlijkse aftreding van een/derde van de bestuursleden. De leden van het dagelijks bestuur worden in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden door het bestuur intern verdeeld. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
 4. Bestuursleden treden uiterlijk af na negen jaar ononderbroken zitting in het bestuur te hebben gehad. Van deze bepaling kan slechts worden afgeweken krachtens een besluit van de algemene vergadering, dat met tenminste twee/derde van de in die vergadering uitgebrachte stemmen wordt genomen. 

Artikel 15: 

De leden van het dagelijks bestuur zijn elk voor zich bevoegd in routinezaken namens het bestuur te handelen; gezamenlijk zijn zij bevoegd beslissingen te nemen, welke geen uitstel gedogen. Van zodanige beslissingen wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan. 

HOOFDSTUK III: KASCOMMISSIE 

Artikel 16: 

De algemene vergadering wijst jaarlijks uit haar midden een KASCOMMISSIE aan. Deze commissie zal bestaan uit tenminste twee leden en een plaatsvervangend lid; er zal naar worden gestreefd telkenjare één lid te herkiezen. 

Artikel 17: 

 1. De kascommissie heeft tot taak het beheer en de financiële verantwoording te controleren, de notulen der algemene vergadering te verifiëren en van zijn bevindingen verslag uit te brengen aan de algemene vergadering. 
 2. De kascommissie is bevoegd inzage te nemen van boeken, bescheiden en contracten, saldo opgaven te vragen en de aanwezigheid der activa te controleren. 

HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERING 

A. Toegankelijkheid en bijeenroeping 

 Artikel 18: 

De algemene vergadering is toegankelijk voor alle leden en voorts voor hen, die door het bestuur schriftelijk zijn uitgenodigd. 

B. Stemming 

Artikel 19: 

 1. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
 2. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij twijfel bestaat omtrent de juistheid van de rechtens uitgebrachte stemmen of de voorzitter aan schriftelijke stemming de voorkeur geeft. Over personen wordt te allen tijde schriftelijk gestemd. Bij de beraadslaging over personen zullen de betrokkenen de vergaderzaal verlaten. 
 3. In uitzonderlijke gevallen, waarin het niet mogelijk is een ledenvergadering op locatie bijeen te roepen, kan het bestuur besluiten een online ledenvergadering te organiseren met de mogelijkheid van online stemmen. 

Artikel 20: 

 1. Over alle voorstellen wordt bij gewone meerderheid van stemmen beslist, tenzij in de statuten of reglementen nadrukkelijk anders is bepaald. 
 2. Bij de verkiezing van personen is de kandidaat, die een volstrekte meerderheid van de stemmen op zich verenigt, gekozen. Als er meer dan twee kandidaten zijn, waarvan geen de volstrekte meerderheid van de stemmen verkrijgt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen verkregen. 
 3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel naar de agenda van de volgende algemene vergadering verwezen; staken de stemmen dan wederom, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

C. Notulen 

Artikel 21: 

De notulen der algemene vergadering worden opgemaakt door de secretaris en na behandeling in de eerstvolgende bestuursvergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de kascommissie, bedoeld in Hoofdstuk III van dit reglement. 

D. Speciale vereisten voor de jaarlijkse algemene vergadering 

Artikel 22: 

De convocatie voor de in artikel 7, lid 3 van de statuten bedoelde vergadering gaat vergezeld van de verslagen en de begrotingen, die ter vergadering zullen worden behandeld. 

Artikel 23: 

De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering omvat de navolgende punten: 

 1. de behandeling en goedkeuring van de verslagen over het afgelopen verenigingsjaar, te weten: 
  • het algemene jaarverslag; 
  • de in statuten, artikel 7 lid 3, bedoelde jaarstukken;
  • het verslag van de kascommissie. 
 2. de behandeling en goedkeuring van de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar; 
 3.  de verkiezing van bestuursleden; 
 4. de verkiezing van de leden van de kascommissie. 

HOOFDSTUK V: BESTUURSVERGADERINGEN 

Artikel 24: 

 1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak, ter plaatse en ten tijde als door de voorzitter wordt bepaald en worden voorts bijeengeroepen binnen twee weken na ontvangst door de secretaris van een daartoe strekkend verzoek van tenminste twee bestuursleden. 
 2. Oproepen tot bestuursvergaderingen geschieden met inachtneming van een termijn van zeven dagen, de dag van oproep en die van vergadering niet mede gerekend, tenzij met algemene stem men anders wordt beslist. 

Artikel 25: 

Voor het nemen van besluiten wordt de aanwezigheid van de meerderheid der bestuursleden vereist. Is de meerderheid niet aanwezig, dan wordt de betreffende zaak naar de agenda van de volgende bestuursvergadering verwezen en nadrukkelijk vermeld in de oproep. Op deze vergadering kan over de betreffende zaak worden beslist ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. 

Artikel 26: 

De notulen der bestuursvergaderingen worden opgemaakt door de secretaris, aan elk der bestuursleden toegezonden en op de eerstvolgende bestuursvergadering na akkoordbevinding door de voorzitter en de secretaris ondertekend. 

HOOFDSTUK VI: HAVEN, CLUBHUIS EN PARKEERTERREINEN 

Artikel 27: 

Alle zaken de haven, het clubhuis en de parkeerterreinen betreffende, worden geregeld door het bestuur bij afzonderlijke reglementen. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke strijdig zijn met de statuten of dit huishoudelijk reglement. Wijzigingen worden schriftelijk aan de leden bekend gemaakt. 

HOOFDSTUK VII: VERENIGINGSSTANDAARD 

Artikel 28: 

De algemene standaard voor leden en bestuursleden is als volgt vastgesteld:

Vennemeervlag

HOOFDSTUK VIII: BIJDRAGEN 

Artikel 29: 

 1. De penningmeester brengt aan de leden in rekening: 
  • de entreegelden, contributies, zomerliggelden, parkeergelden en de in het clubhuisreglement verplicht gestelde consumptie kaart (alleen voor leden die in de haven liggen met hun boot), 
  • de winterliggelden en stallingsgelden, 
  • direct bij bekendwording: alle bijdragen of aanvullende bijdragen, welke door tussentijdse toetreding, inneming van een (grotere)ligplaats enz. verschuldigd worden. 
 2. De nota's dienen binnen een maand na dagtekening te worden voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een boete verschuldigd van 2 procent per maand of gedeelte van een maand met een maximum van 20 procent. 

Artikel 30: 

 1. Het bestuur kan op eigen initiatief of op verzoek van enig lid vermindering of kwijtschelding van een verschuldigde bijdrage verlenen. Besluiten dienaangaande dienen, voor zover het periodieke bijdragen betreft, jaarlijks opnieuw te worden genomen. 
 2. In de in artikel 7, lid 3 van de statuten bedoelde jaarstukken wordt vermeld welk bedrag met bedoelde verminderingen en kwijtschel dingen gemoeid is geweest. Het bestuur is niet bevoegd aan anderen dan de leden der kascommissie inlichtingen te verstrekken omtrent de redenen waarom en de personen aan wie vermindering of kwijtschelding werd verleend. 

Artikel 31: 

Bij beëindiging van het lidmaatschap of het voorlopig lidmaatschap (als bedoeld in artikel 6 van dit reglement) kan generlei aanspraak op restitutie, vermindering of kwijtschelding van inmiddels verschuldigde bijdragen worden gemaakt. 

HOOFDSTUK IX: VERPLICHTINGEN LEDEN 

Artikel 32: 

De leden zijn verplicht zich te houden aan de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging. Zij zijn voorts verplicht al datgene te doen, dat een goede gang van zaken in de vereniging kan bevorderen en al datgene na te laten, dat daarvoor schadelijk zou kunnen zijn. 

In het bijzonder dienen zij er zorg voor te dragen: 

 • overlast door kinderen en huisdieren te voorkomen 
 • geluidshinder, luchtvervuiling, water- en bodemverontreiniging te vermijden 
 • aanstoot door gedrag, taalgebruik of kleding te vermijden 
 • de veiligheid van de leden en hun bezittingen te bevorderen 
 • bezoekers in de geest van de bepalingen van dit artikel tegemoet te treden. 

Artikel 33: 

De leden zullen zich onthouden van elke aansprakelijkstelling van de vereniging, zijn bestuur en aangestelde voor persoonlijke en/of zakelijke schaden, door welke oorzaak dan ook overkomen tijdens-, door- of in verband met de uitoefening van rechten, welke aan het lidmaatschap zijn verbonden. 

HOOFDSTUK X: ONTHEFFING 

Artikel 34: 

 1. De algemene vergadering is bevoegd ontheffing te verlenen van de bij dit reglement gestelde bepalingen, met uitzondering van die, welke. zijn opgenomen onder Hoofdstuk IV: "Algemene vergadering". 
 2. Het bestuur is bevoegd af te wijken van de in dit reglement en de overige reglementen gestelde bepalingen, indien de toepassing daarvan tot ongemotiveerde hardheid jegens een lid zou leiden. 

© 2016-2024 WSV Vennemeer. Alle rechten voorbehouden.

© 2016-2024 WSV Vennemeer.
Alle rechten voorbehouden.